Pravilnik o pomoči društvom

 

Na podlagi 15. člena Statuta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem je Svet krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem na svoji 5. redni seji, dne 14.02.2011 sprejelPRAVILNIK

za dodeljevanje finančne pomoči društvom, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.    člen


Pravilnik določa merila in pogoje za dodeljevanje finančne pomoči društvom (v nadaljevanju prosilcem), ki so registrirana in delujejo na območju KS Leskovec pri Krškem.


2.    člen


Finančna pomoč se dodeli prosilcem na osnovi pisne vloge na Svet KS Leskovec pri Krškem, s kratkim opisom dejavnosti in projektov prosilca.

Obvezna vsebina vloge je opisana v 5. členu pravilnika.

 3.    člen


Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem nameni sredstva za finančno pomoč prosilcem v okviru razpoložljivih sredstev.

Dinamika plačil se vrši skozi proračunsko leto glede na višino razpoložljivih sredstev KS Leskovec pri Krškem za ta namen.

 

II. POGOJI ZA DODELJEVANJE FINANČNE POMOČI

 

4.    člen


Prosilci za finančno pomoč so lahko tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-      da imajo sedež v KS Leskovec pri Krškem,

-      s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevajo k prepoznavnosti celotne KS Leskovec pri Krškem (vsaj    
       enkrat letno organizirajo prireditev, gledališko igro, okroglo mizo, konvencijo,… kamor je vabljena širša javnost),

-      s svojimi dejanji v preteklosti je jasno razvidna dejavna funkcija na njegovem/njihovem področju,

-      s svojim delom prispevajo v prid krajanom, bodisi na področju športa, stroke, družbeno-kulturne dejavnosti, karitativnih dejavnosti, na področju ohranjanja podeželja ter običajev ter ostalih področij.

5.    člen

 
Vloga za dodelitev finančne pomoči mora vsebovati:

-      ime in naslov prosilca (sedež društva),

-      kratek opis osnovne dejavnosti prosilca,

-      kratek opis projektov, ki jih društvo namerava izvesti v letu prošnje za finančno pomoč,

-      poleg vloge, ki je navedena v 2. členu, mora biti priloženo tudi poročilo o delu v preteklem letu,

-      številko transakcijskega računa in naziv banke,

-      davčno številko,

-      žig in podpis odgovorne osebe.

 

Na podlagi predmetnega pravilnika lahko društvo sodeluje z največ dvema pisnima vlogama.

 

6.    člen


Poleg zgoraj navedenih pogojev se bo pri dodeljevanju finančne pomoči upoštevalo tudi:

-      število aktivnih članov društva,

-      število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu,

-      vloga društva v KS Leskovec pri Krškem,

-      aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo,

-      število let aktivnega delovanja društva.

 

7.    člen


KS Leskovec pri Krškem iz naslova finančne pomoči pomaga sofinancirati tudi prireditve, ki so neposredno vezane na praznovanje krajevnega praznika (1. junija) KS Leskovec pri Krškem.

Prosilci, ki želijo sodelovati, morajo k prošnji dodatno priložiti program (Vloga za sodelovanje pri krajevnem prazniku), ki bi ga želeli izvesti ob praznovanju krajevnega praznika KS Leskovec pri Krškem.

 

8.    člen


Vloge prosilcev bo najprej obravnavila Komisija za dodeljevanje finančne pomoči društvom, ki mora svoj predlog izbora z obrazložitvijo podati Svetu KS Leskovec pri Krškem. Na podlagi predloga Komisije za dodeljevanje finančne pomoči in sklepa Sveta KS Leskovec pri Krškem, se dokončno določi višino sredstev posameznemu prosilcu. Član komisije za dodeljevanje finančne pomoči društvom ne sme biti hkrati član organa vodenja prosilca.

 

9.    člen


Posamezni prosilci, ki jim je dodeljena finančna pomoč so dolžni o svojih aktivnostih in projektih obveščati KS Leskovec pri Krškem v roku 15 dni po izvedenem projektu. Poročilo mora vsebovati vsebinski in finančni del z dokazili. Pri projektih in aktivnostih, ki se neposredno tičejo tudi prepoznavnosti celotne KS Leskovec pri Krškem so društva dolžna k sodelovanju povabiti tudi krajevno skupnost.

 

10. člen


KS Leskovec pri Krškem bo finančna sredstva s sklepom Sveta krajevne skupnosti nakazala na transakcijski račun prosilca v roku 30 dni od prejema zaključnega poročila o izvedenem projektu ali prireditvi.

 

 

III. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

11. člen


Prosilci morajo vloge na osnovi določil tega pravilnika, oddati na Svet KS Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem, do konca meseca marca za tekoče leto.

 

12. člen


Ta pravilnik sprejme Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem z navadno večino, veljati pa začne z dnem sprejema na seji Sveta KS Leskovec pri Krškem.

 

 

Predsednik Sveta KS Leskovec pri Krškem

Bojan Mežič,l.r.

Logotip Krajevna skupnost Leskovec

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM

Ulica 11. novembra 24,

8273 Leskovec pri Krškem

Ikona - email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ikona - telefon 07 49 05 130

© 2024 KS Leskovec pri Krškem, Vse pravice pridržane. 5ka. Agencija